O Uniwersytecie


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gorzowie Wlkp. powstał w lutym 1993 r. Jego założycielami byli aktywni społecznicy Miasta skupieni wokół Marii Gwozdowskiej. Pierwszym prezesem został Bronisław Tokarczuk. W następnych latach funkcję tą pełniła Maria Gwozdowska. Trudny był początkowy okres działania. Trzeba było szukać siedziby, zdobywać środki finansowe i potrzebny sprzęt. Powoli, ale skutecznie tworzono i wdrażano program działania, który przewidywał organizowanie audytoryjnych wykładów akademickich i powoływanie sekcji przedmiotowych. Duże zasługi w procesie tworzenia i rozwoju Uniwersytetu miał Alfred Kielak (zm. w 2009 r.).
Pierwsze biuro UTW mieściło się w Towarzystwie Historycznym przy ul. Sikorskiego. Wykłady i zajęcia odbywały się w różnych salach miasta. Po kilku miesiącach działania Stowarzyszenia otrzymało siedzibę przy ul. Jagiełły w podwórzu, którą słuchacze wyremontowali i wyposażyli własnymi siłami (stoły, krzesła, tablice itp.).
Od 1998 r. mamy własną siedzibę przy ul. Jagiełły 15. W 1999 r. wybrano na prezesa UTW – Edwarda Korbana, który pełnił tę funkcję do 30.06.2014 r. (Obecnie jest Prezesem Honorowym UTW, a funkcję Prezesa UTW obecnie sprawuje Czesław Ganda.) Z inicjatywy Edwarda Korbana w roku 2000 rozpoczęto remont kapitalny i modernizację przez UTW wszystkich pomieszczeń. Wyremontowano kolejno sale wykładowe, piwnice, w których uruchomiono pomieszczenia klubowe i galerię dla sekcji plastyki oraz miejsce organizacji wystaw. Całość tych kosztowych prac zakończono w 2004 r. Skutecznie zrealizowane zadanie poprawiło w sposób zdecydowany funkcjonowanie Stowarzyszenia.
Uniwersytet posiada: trzy sale wykładowe, funkcjonalne pomieszczenia klubowe i pracownię do zajęć z plastyki oraz galerię wystawienniczą. Całość uzupełnia ogród radości utworzony na dawnym gruzowisku, które przylegało do budynku. Bardzo dużej bezinteresownej pomocy udzieliły nam przy remoncie gorzowskie zakłady.
Dziękujemy takim firmom jak: GOBEX, MESTIL, EFEKT, MaxGaz i Fundacja COOPERALNA NETHERLANS FUNDATION LEIDEN z Holandii. Całość prac przekroczyła sumę 150 tys. zł. Jest to bardzo duży wkład zakładów, fundacji i spółek. Ważnym wydarzeniem w działalności UTW jest fakt, że w kwietniu 2004 otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego. Przez 19 lat naszej działalności konsekwentnie tworzymy możliwość uczestnictwa osób starszych w:
procesie ciągłego kształcenia w różnych dziedzinach wiedzy; rozwoju osobowości; realizacji zainteresowań i marzeń; utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i wzmacnianiu sprawności fizycznej, psychicznej i intelektualnej; czynnym udziale w tworzeniu i odbiorze wartości życia kulturalnego; aktywnym włączaniu się w ważne działania społeczne i obywatelskie Regionu i Miasta.
Działamy w Gorzowie, Skwierzynie, Sulęcinie, Strzelcach Kraj. i Kostrzynie nad Odrą. Obecnie w samym Gorzowie jest nas prawie 600 osób.
Zapraszamy do współpracy i wzbogacenia naszego dorobku wszystkich młodych duchem, którzy zakończyli pracę zawodową i szukają sposobu na nowe aktywne życie. Przyjmujemy do naszego grona wszystkich tych którzy chcą żyć godnie, pragną utrwalić posiadaną wiedzę i zdobywać nową. Nie ma u nas kryterium wieku, wykształcenia czy też statusu materialnego. Uczestniczymy w poznawaniu tajników wiedzy, ale bez stresu egzaminacyjnego. Pracujemy nad sobą i dla siebie. Doskonale rozumiemy, że życie ludzkie jest ciągłym rozwojem, poznawaniem nowości i zdobywaniem różnych wartości. Wiedza i rodząca się z jej zdobywania mądrość to wielka wartość każdego człowieka.
W naszej działalności edukacyjnej i kulturalnej wykorzystujemy różne formy pracy dydaktycznej. W każdym miesiącu organizujemy otwarte dla wszystkich mieszkańców wykłady akademickie w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta. Jest to nasz ważny wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Ważnym elementem naszego programu dydaktycznego są organizowane we współpracy z uczelniami wyższymi i partnerami zagranicznymi konferencje i seminaria popularno ś naukowe. Organizujemy corocznie dla naszych słuchaczy ciekawe wyjazdy studyjne oraz wycieczki do ciekawych zakątków naszej Polski i świata.
Mamy liczący się dorobek we współpracy zagranicznej. Od początku naszego istnienia ściśle współdziałamy z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi.
Mamy podpisane deklaracje partnerstwa ze Stowarzyszeniami: Jahresringe z Berlina, Uranią z Frankfurtu nad Odrą, Echo Wojny z Kaliningradu oraz Klubem Esperanto z Antwerpii.
Cieszą nas zdobywane przez naszych słuchaczy laury i wyróżnienia na regionalnych oraz krajowych przeglądach i konkursach w różnych dziedzinach twórczości artystycznej. Tworzą one nasz bogaty dorobek kulturalny. Dużym wysiłkiem finansowym zorganizowaliśmy własną galerię wystawienniczą, w której odbywają się wystawy i wernisaże dzieł naszych plastyków i znanych twórców Gorzowa i Regionu.
NASZE CELE:
Podstawowe cele działania Gorzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są od początku jego istnienia podobne. Każdy rok przynosi nowe doświadczenia i pogłębia oraz rozszerza nasze zamierzenia.
Nasze cele to:
Rozbudowa postaw twórczych i nowych zainteresowań.
Potrzeba wiedzy, piękna i twórczości.
Ugruntowanie osiągniętej wiedzy poprzez systematyczne jej wzbogacanie.
Realizacja osobistych zainteresowań.
Czynna praca w ramach działalności sekcji w UTW.
Troska o utrzymanie sprawności psychicznej i fizycznej.
Organizowanie konferencji, seminarium i warsztatów.
Czynny udział w życiu kulturalnym, samorządowym oraz społecznym uniwersytetu i środowiska naszego życia.
Programowa współpraca z organizacjami pozarządowymi i społecznymi miasta i regionu.
Rozbudowa i umocnienie w praktycznym działaniu własnego wolontariatu.
Przekazywanie społeczeństwu w miejscu zamieszkania osobistych, dobrych doświadczeń życiowych.
Konkretne działania na rzecz ludzi starszych, mniej sprawnych i marginalizowanych.
Włączenie społeczności uniwersyteckiej w aktywną działalność obywatelską naszego środowiska.


Rada programowa:
1. Prof. dr hab. Lucjan Agapow
2. Prof. dr hab. Marek Szczerbiński
3. dr Paweł Leszczyński
4. dr Wojciech A. Sysło
5. Kanclerz Monika Wilk
6. Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Rossa
7. Historyk sztuki Władysław Chrostowski
Patronat naukowy:
W ramach podpisanych porozumień, umów programowych i patronackich, pieczę naukową nad UTW sprawują:
- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. –
Akademia Wychowania Fizycznego Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej Gorzowie Wlkp.
Ściśle współpracujemy z Collegium Polonicum w Słubicach.